Kun je deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

Beste geinteresseerde,

Beste geinteresseerde,

Kleurkeur is het keurmerk dat staat voor het ecologisch beheren van bermen en groenstroken. Beheer dat ruimte laat voor planten en dieren, in het bijzonder insecten. Het is een garantie voor biodiversiteit, gekoppeld aan de kwaliteit van Groenkeur-deelnemers. Zoals beloofd houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Kleurkeur. 

Meer over KleurKeur

Kleurkeur nadert zijn voltooiing!

Kleurkeur nadert zijn voltooiing!

De inhoud van het keurmerk staat in grote lijnen vast. De technische commissie die ondersteunt bij de ontwikkeling doet nog een laatste ronde van input en commentaar. In de loop van februari wordt het schema definitief goedgekeurd. Dat betekent dat Kleurkeur in de loop van maart 2019 gereed is. Het keurmerk wordt gepresenteerd op het eindsymposium van de Green Deal Infranatuur op 7 maart. Dan publiceert Stichting Groenkeur de inhoud van Kleurkeur op de website. Partijen die het Kleurkeur-certificaat willen behalen, kunnen dan een aanvraag indienen bij de certificatie-instelling.

Meer lezen

Hoe is Kleurkeur geregeld?

Hoe is Kleurkeur geregeld?

Kleurkeur is een zogeheten add-on certificaat op het keurmerk Groenvoorziening van Groenkeur. Dit betekent dat alleen bedrijven die het certificaat Groenvoorziening van Stichting Groenkeur hebben, in aanmerking kunnen komen voor de add-on Kleurkeur.

Wat zijn de kosten voor certificaathouders?

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor het certificaat Kleurkeur, betalen vanaf 2020 een jaarlijkse additionele bijdrage van €275,- (ex. BTW) aan de stichting Groenkeur. Hiervan draagt Stichting Groenkeur per certificaat jaarlijks €75,- af aan De Vlinderstichting. Uit deze bijdrage verzorgen beide organisaties het beheer van Kleurkeur. Een onafhankelijke certificatie-instelling (CI) zal aanvragers van het Kleurkeur-certificaat bezoeken. Hiervoor brengt de CI kosten in rekening aan de aanvrager van het Kleurkeur-certificaat. Verder kan het werken volgens Kleurkeur kosten met zich meebrengen voor een certificaathouder, omdat het aanpassingen van bijvoorbeeld de werkwijze vergt. Deze eventuele kosten kunnen per bedrijf verschillen. Wij adviseren meerkosten met de opdrachtgever te bespreken en te verrekenen.

Meer lezen

Hoe werkt KleurKeur?

Hoe werkt KleurKeur?

Wat kunnen opdrachtgevers met Kleurkeur?

Opdrachtgevers zoals gemeenten, waterschappen en provincies kunnen in de gunningscriteria van hun bestekken opnemen dat Kleurkeur-aannemers hoger scoren. Ook kunnen zij de voorwaarden in de bestekken aanpassen naar de kwaliteitseisen van Kleurkeur. Op plekken met biodiversiteitswaarde waarborgt Kleurkeur een goed beheer van deze biodiversiteit. Aangezien kwaliteit geld kost, kan het zijn dat beheer uitgevoerd volgens Kleurkeur duurder uitvalt. De afweging hierin maakt de opdrachtgever, eventueel na advies te hebben ingewonnen bij inschrijvers.

Wat kunnen particulieren met Kleurkeur?

Mensen kunnen hun gemeente, waterschap, provincie of andere terreineigenaar attenderen op Kleurkeur en hen vragen volgens Kleurkeur te gaan werken of dit op te nemen in hun aanbestedingen. Ecologisch bermbeheer heeft een afwijkend maaipatroon; het is verstandig om betrokkenen mee te nemen in de communicatie en uit te leggen wat deze methode van beheren inhoudt.

Download de factsheet

Hoe is de kwaliteit van Kleurkeur gewaarborgd?

Hoe is de kwaliteit van Kleurkeur gewaarborgd?

De inhoud van Kleurkeur is opgesteld door experts van De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur, daarin bijgestaan door een onafhankelijke technische commissie. In de technische commissie hebben personen uit verschillende werkvelden zitting: provincies, gemeenten, waterschappen, kleine en grote groenbedrijven of -aannemers, een (water)wegbeheerder en een spoorbeheerder. Deze brede expertise, gecombineerd met op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde ecologische inzichten, biedt volgens De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur voldoende waarborging van de kwaliteit.

Meer lezen

Kan Kleurkeur nog worden aangepast?

Kan Kleurkeur nog worden aangepast?

Voortschrijdend inzicht of nieuwe wetenschappelijke inzichten kunnen aanleiding vormen voor aanpassing van de kwaliteitseisen van Kleurkeur. Mocht hier sprake van zijn, dan worden eventuele wijzigingen altijd eerst door de technische commissie van Kleurkeur behandeld en beoordeeld. Wijzigingen worden gepubliceerd en gecommuniceerd met auditoren en certificaathouders van Kleurkeur.

Lees verder

Powered by AanZee